چهارشنبه ٢٦ خرداد ١٤٠٠ - 
1 2 3
 
منو اصلی
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 251134
 بازدید امروز : 468
 کل بازدید : 3069109
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 3.37
صفحه اصلي >  اخبار 
 
 


  چاپ        ارسال به دوست

مدیریت منابع علمی، کتابخانه مرکزی و اسناد

تدوین کتابچه استاندارد کتابخانه های بیمارستانی ایران

تدوین کتابچه استاندارد بیمارستانی ایران توسط مدیریت منابع علمی، کتابخانه مرکزی و اسناد 

با توجه به نقش مهم و حیاتی کتابخانه های بیمارستانی در حمایت از فعالیت های درمانی، آموزشی و پژوهشی بیمارستان ها و نیز ارائه خدمات سواد اطلاعاتی پزشکان، پیراپزشکان، پرستاران و بیماران، تدوین "اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎي ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ اﯾﺮان"در ﺳﺎل 1398 به سفارش مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت بهداشت در قالب ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺤﻮر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖﻫﺎي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤﯽ و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸـﮕﺎهﻫـﺎي ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﮑﯽ ﮐﺸـﻮر به داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﺑﻌﻨـﻮان ﻣﺠـﺮي اصلی ﮐـﻼن ﻣﻨﻄﻘـﻪ 10 آمایشی ﮐﺸﻮر با ابلاغﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی با ﻫﻤﮑﺎري داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان، اﯾﺮان، ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ، ﻣﺸﻬﺪ، اروﻣﯿـﻪ و ﺑﺎﺑـﻞ ﻣﺤﻮل ﮔﺮدﯾﺪ.

 اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮاي ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎي ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ اﯾﺮان ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺪوﯾﻦ شد ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻼش ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن، ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان ﺣﻮزه ﮐﺘﺎﺑﺪاري و اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽﭘﺰﺷـﮑﯽ است. اجرای طرح با حمایت  مالی و معنوی معاون تحقیقات و فن آوری دانشگاه جناب آقای دکتر زرقی در قالب اعطای گرنت پژوهشی انجام گردید.ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎي ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ بر اساس استاندارد ملی ایران شمارۀ 5 (استانداردهای ملی ایران- ساختار و شیوۀ نگارش) صورت پذیرفته است. در حال حاضر اﻗﺪاﻣﺎت اولیه ﺑﺮاي ﺛﺒﺖ اﯾـﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ در سازمان ملی استاندارد ایران ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮاناﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﯽ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎي ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.

 استاندارد کتابخانه های بیمارستانی ایران مشتمل بر شاخص­های 1- رسالت و سازمان 2- برنامه ریزی راهبردی 3- مدیریت منابع (شامل مدیریت منابع انسانی، مدیریت منابع فیزیکی، محیطی و تجهیزات، مدیریت منابع اطلاعاتی، مدیریت منابع فناوری اطلاعات و مدیریت منابع مالی) 4- مدیریت خدمات است.

لازم به ذکر است طرح استاندارد کتابخانه های بیمارستانی ایران که توسط مدیریت منابع علمی، کتابخانه مرکزی تدوین شد به عنوان طرح برگزیده کشوری در سال 1399 انتخاب شد. که در هفته کتاب، کتابخوانی و روز کتابدار از سوی مرکز توسعه و هماهنگی انتشارات علمی وازرت بهداشت  از عوامل اجرایی این طرح تقدیر بعمل آمد

 


١٤:٠٥ - شنبه ٩ اسفند ١٣٩٩    /    عدد : ١٠٢٣٩٤    /    تعداد نمایش : ١١٣٩خروج
 
پیوندهای مهم
سامانه نوپا

سامانه منبع یاب 

کتابخانه دیجیتال دانشگاه  

سامانه مجلات نامعتبر و جعلی 
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران، بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن، خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی، دانشکده پزشکی، طبقه همکف، مدیریت منابع علمی، کتابخانه مرکزی و اسناد دانشگاه

تلفن : 23872544-23872588 - 021
پست الکترونیک : centlib@sbmu.ac.ir

 

© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.